Tymczasowo proszę o kontakt wyłącznie na adres email: biuro@olimark.pl lub poprzez formularze kontaktowe na stronie.

Pobierz Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Olimark-militaria

https://di-emem.eu

§ 1. Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania i realizacji Zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 26 lipca 2020 r. i zastępuje wszelkie dotychczasowe Regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną i regulaminy Sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy Olimark-militaria działający pod adresem www.di-emem.eu prowadzony jest przez EMEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łazach, ul. Turkusowa 7/2, 05-552 Magdalenka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000730219, NIP: 1231396978, REGON: 380081981. Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Turkusowa 7/2, 05-552 Łazy. Adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@di-emem.eu, tel. +48 602 340 769.
 4. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie Olimark-militaria są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu. Jeśli nowy Produkt posiada uszkodzenia lub wady nie powodujące jego niezdatności do użycia, informacja o tym będzie podana w opisie Produktu. Jeśli Produkt był używany, wyraźna informacja o tym będzie podana w opisie Produktu.
 5. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym Regulaminie jest sprzedaż Produktów określonych na stronie internetowej www.di-emem.eu w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.
 6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców będących Klientami Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 7. Sklep Olimark-militaria działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu Olimark-militaria, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. Sklep Olimark-militaria prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz innych krajów.
 11. W przypadku zakupu określonych Produktów, Klient musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 12. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu Olimark-militaria należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Olimark-militaria użyte są w celach informacyjnych.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2. Definicje
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient - osoba fizyczna, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca - EMEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łazach, ul. Turkusowa 7/2, 05-552 Magdalenka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000730219, NIP: 1231396978, REGON: 380081981.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.di-emem.eu.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto - zbiór informacji przechowywanych w systemie informatycznym dotyczących danego Klienta i składanych przez niego Zamówień, do którego dostęp wymaga podania loginu i hasła.
 9. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, formy płatności, metody dostawy.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają aktualny podatek VAT.
 15. E-mail - adres poczty elektronicznej.
 16. Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedawcy, dotyczących Produktów i treści dostępnych w Sklepie.
 17. Czat - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom, umożliwiająca prowadzenie rozmów między aktualnie zalogowanymi Klientami, a przedstawicielami Sprzedawcy.
 18. Program Lojalnościowy - program udostępniony przez Sprzedawcę polegający na premiowaniu każdego zakupu punktami (proporcjonalnie do wydanej kwoty), które Klient może następnie wymienić na kod rabatowy.

§ 3. Rodzaj i zakres Usług Elektronicznych
 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  3. Newsletter,
  4. Czat,
  5. zamieszczanie opinii i komentarzy.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności do podania prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Recenzje i opinie przekazywane przez Klientów są akceptowane przez Sprzedawcę przed publikacją na stronie Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd innych Klientów.

§ 4. Kontakt ze Sklepem

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.00.

 1. Adres Sprzedawcy: EMEM Sp. z o.o., ul. Turkusowa 7/2, 05-552 Łazy
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@di-emem.eu
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 602 340 769
 4. Formularz kontaktowy na stronie Sklepu w zakładce „Formularz kontaktowy”

§ 5. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies i Java Script,
 4. zainstalowany program Flash Player.

§ 6. Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentu sprzedaży, w tym faktury VAT w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgoda na otrzymanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymania dokumentu sprzedaży w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła dokumenty sprzedaży w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 7. Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Klienta:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. adres zamieszkania.
 2. W procesie rejestracji Konta Klient samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło.
 3. Rejestracja Konta wymaga ponadto zaakceptowania przez Klienta:
  1. Regulaminu,
  2. Polityki prywatności i cookies,
 4. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.

§ 8. Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na realizację przez Sprzedawcę subskrypcji Newslettera.
 2. Subskrypcja Newslettera dokonywana jest przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie adresu e-mail Klienta i potwierdzenie przyciskiem „Subskrybuj” lub równoznacznym.
 3. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Subskrypcja Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony, Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie i bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 4 Regulaminu lub poprzez kliknięcie w link umieszczony w przesłanej w ramach Newslettera wiadomości.

§ 9. Zasady składania Zamówienia
 1. Klient może złożyć Zamówienie na Produkty dostępne w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.di-emem.eu.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 11 pkt 3,
  6. kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

§ 10. Zasady Programu Lojalnościowego
 1. Składając Zamówienie w Sklepie Klient przystępuje do programu udostępnionego przez Sprzedawcę.
 2. Program polega na premiowaniu każdego zakupu Klienta punktami proporcjonalnie do wydanej kwoty, które Klient może wymienić na kod rabatowy przy następnym Zamówieniu, z zastrzeżeniem § 10 pkt. 5.
 3. Za każde wydane 10 zł Klient otrzymuje 1 punkt. Każdy punkt to 0,1 zł w kodzie rabatowym.
 4. Punkty przyznawane są również za zakup Produktów w cenach promocyjnych.
 5. Punkty przyznawane są za dostarczone Zamówienia (odebrane przez Klienta).
 6. Kodu rabatowego wygenerowanego w ramach Programu Lojalnościowego nie można wykorzystać z innymi kodami rabatowymi.
 7. Punkty są ważne przez 180 dni od daty ich przyznania.
 8. Stan punktów Klient może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje Konto w zakładce „Moje punkty lojalnościowe”.

§ 11. Informacje o promocjach
 1. Na stronie Sklepu mogą znajdować się informacje o aktualnych promocjach.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia objętego promocją jest określony zestaw Produktów, odstąpienie Klienta od Umowy może dotyczyć wyłącznie całego zestawu Produktów. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Produktów wchodzących w skład określonego zestawu promocyjnego.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Promocje mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Produktów promocyjnych lub do odwołania.
 6. Jeżeli w warunkach promocji zastrzeżono ograniczoną pulę Produktów objętych promocją, promocja taka obowiązuje do czasu wyczerpania puli przewidzianych do niej Produktów.

§ 12. Dostępne metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka pocztowa,
  2. przesyłka kurierska,
  3. przesyłka paczkomatowa,
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatności elektroniczne takie jak: przelewy online, PayPal, BLIK
  2. płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 13. Realizacja Umowy Sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 14 dni roboczych,
  2. dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy:
  1. terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  2. Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów partiami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru
  przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów partiami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Formy dostawy” oraz w
  trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 13. Dostawa Produktu na terenie poza granicami Polski wymaga wcześniejszego ustalenia między Sprzedawcą a Klientem sposobu oraz kosztu dostawy do określonego kraju.
 14. W przypadku realizacji Zamówienia spoza granic Polski lub podróży za granicę z zakupionym w Sklepie Produktem, odpowiedzialność posiadania, użytkowania określonych kategorii Produktów (np. wiatrówek CO2, ASG) oraz znajomości lokalnego prawa, a tym samym obowiązek jego przestrzegania spoczywa na Kliencie.
 15. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 14. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 15. Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 4 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
  polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 17. Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 18. Własność intelektualna
 1. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie treści udostępniane Klientowi w Sklepie Olimark-militaria, w tym niniejszy Regulamin, są chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost Klientowi na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
 2. W szczególności zabronione jest wszelkie kopiowanie, reprodukcja, przekazywanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 19. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  1. zmiany przepisów prawa,
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Kodeksu cywilnego;
  2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. ustawy o prawach konsumenta,
  4. ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
  dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Pobierz wzór formularza

Załacznik nr. 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Miejscowość, data


.........................................................
.........................................................
.........................................................
Imię i nazwisko Kosnumenta (-ów)


Nazwa i adres przedsiębiorcy
.........................................................
.........................................................
.........................................................


OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Ja/My (*) …………………………………………..niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (*) /umowy o świadczenie następujących Usług (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków** :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       podpis (-y) Konsumenta(-ów)
                                                                                                                                    (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)(*)Niepotrzebne skreślić
(**)O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty

Śledź nas na Facebooku

100% kupujących poleca tego sprzedawcę
7 0 z ostatnich 12 miesięcy
Średnia z 7 ocen sprzedaży:
 • Zgodność z opisem 5
 • Koszt wysyłki
 • Obsługa kupującego 5
 • Wszystko jest ok, polecam!